Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 144.500.000,00 kuna.

 1. Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK, pri čemu je najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:

 • najniži iznos 500.000,00 kuna
 • najviši iznos 4.500.000,00 kuna.
 1. Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave, sukladno čl. 35, st. 2 i 3 Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 1. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti trebaju izravno biti vezane uz građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti i spremnosti za uporabu radi obavljanja poslova reciklažnog dvorišta, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

 • Aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja),
 • Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta,
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta,
 • Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom,
 • Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta,
 • Stručni nadzor građevinskih radova,
 • Projektantski nadzor,
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
 • Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika i sl.,
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (sukladno točki 6.7. Uputa za prijavitelje).

Rok: otvoren od 29. 3. 2017. do 31. 12. 2018.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.