Grad Čakovec je i za ovu školsku godinu prijavio projekt na otvoreni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)“, u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

 

Dana 12. prosinca 2017. godine, Grad Čakovec  je zaprimio Odluku o financiranju projekta pod nazivom „Školski obrok za sve!“

 

Grad Čakovec je korisnik/nositelj projekta, a u projekt su kao partneri uključene škole s područja Grada Čakovca – I. osnovna škola, III. osnovna škola, Osnovna škola Ivanovec i Osnovna škola Kuršanec. Ukupna vrijednost projekta iznosi 476.411,84 kune.

 

Projektom će se osigurati školski obrok za djecu iz socijalno ugorženih obitelji koja su u riziku od siromaštva. Ove školske godine biti će obuhvaćeno ukupno 466 djece i to: 110 djece iz I. osnovne škole, 29 djece iz III. osnovne škole, 27 djece iz Osnovne škole Ivanovec te 300 djece iz Osnovne škole Kuršanec. Broj djece utvrđen je prema unaprijed zadanim kriterijima koji su dogovoreni u suradnji sa školama.

 

Provedbom projekta osigurat će se redovit i zdrav obrok za svako dijete u osnovnoj školi, doprinjeti smanjenju socijalne isključenosti djece iz socijalno osjetljivih skupina, potaknut će se aktivno i zdravo odrastanje sve djece u osnovnoškolskom obrazovanju, također kroz provedbu projekta senzibilizirati će se lokalna javnost i zajednica o potrebama djece koja su u riziku od siromaštva.

 

Provedba projektne aktivnosti podjele hrane u školama odvijati će se bez diskriminacije te će se u potpunosti poštovati dostojanstvo i anonimnost najpotrebitije djece.