Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o. osnovana je 2007. godine Odlukom Gradskog Vijeća Grada Čakovca kao jedinog osnivača i člana Društva.

Osnovni ciljevi osnivanja i osnovne aktivnosti Agencije:

  • izrada razvojnih strategija i planova lokalnog razvoja
  • usmjeravanje na privlačenje sredstava iz fondova
  • priprema projekata za povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije za Grad Čakovec, institucije Grada Čakovca te udruge koje djeluju na području Grada Čakovca
  • provedba projekata odabranih za sufinanciranje iz fondova Europske Unije za Grad Čakovec, institucije Grada Čakovca te udruge koje djeluju na području Grada Čakovca
  • stručna pomoć malom i srednjem poduzetništvu sa šireg područja Grada Čakovca – izrada investicijskih studija, studija izvedivosti, poslovnih planova te priprema projekata za prijavu na fondove RH i EU koji su otvoreni za privatni sektor
  • informiranje javnosti o procesu pristupa RH Europskoj Uniji kroz organizaciju seminara i radionica na tu temu, edukacija o procesu pripreme i provođenja projekata

Misija:

Kroz usavršavanje i dugoročnu edukaciju djelatnika, inovativnost i primjenu stečenih znanja svakog od zaposlenika, pružati stručnu podršku Gradu i institucijama Grada Čakovca te organizacijama koje djeluju na području Grada Čakovca u provedbi strategija, politika i planova te usmjeravanju na privlačenje sredstava iz fondova EU.

Vizija:

Kreiranje socio – ekonomskog razvoja na lokalnoj razini kroz kreiranje i provedbu lokalnih razvojnih strategija i planova te privlačenje sredstava iz fondova Europske Unije

Zakoni i propisi

Izvješća o poslovanju Agencije

Godišnja financijska izvješća

Planovi poslovanja Agencije

Odluka o provedbi javne bagatelne nabave

Strateški dokumenti