Referenca: EuropeAid/132434/M/ACT/HR
Status: Otvoren do 12. ožujka 2012.
Opis projekta: Pružati potporu lokalnim dionicima u razvoju i provedbi politika lokalnog zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala kroz partnerski pristup u Hrvatskoj.

Više informacija nahttp://www.hzz.hr