Dana 30. listopada 2020. Ministarstvo zdravstva objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti (UP.02.2.1.08) koji će se financirati u okviru Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Prihvatljivi prijavitelji / partneri su udruge koje djeluju u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na raduzaklade koje imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na raduustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv, ali može istovremeno biti partner u drugom projektnom prijedlogu i sudjelovati u više od jednog projektnog prijedloga.

Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Planirano trajanje provedbe projekta je od 12 do 18 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti za ostvarenje cilja Poziva su sljedeće: medijske kampanje, izrada televizijskih spotova i reklama, organizacija okruglih stolova i otvorenih dana, organizacija radionica, seminara, predavanja, održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji), izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali) i održavanje webinara. Osim toga, prihvatljive su aktivnosti upravljanja projektom i praćenja provedbe projekta, te aktivnosti za promidžbu i vidljivost (promotivni materijali, informativni događaji i sl.).

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 23.11.2020. godine u 9:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama www.esf.hr i/ili  www.strukturnifondovi.hr.